Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Tar Zero 4000ml avfetting

TACSYSTEM

Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Art.nr: PN.Z-8280-4000
1.399,-
Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

TAR ZERO 4000ml er basert kun på naturlige sitrus-ingredienser og løser opp asfalt, tjære, gummirester, insekter og annen forurensing uten at du må ty til kraftig skrubbing, skadelige løsemidler eller andre sterke kjemikalier. TAR ZERO fungerer utmerket som første steg i en vask for å fjerne og løse opp ekstrem skitt og forurensning. TAR ZERO påføres på tørt underlag

Egenskaper

 • pH-balansert og trygg på lakk
 • Løser effektivt opp asfalt, tjære, insekter, lim og gummirester
 • Inneholder ikke skadelige løsemidler eller andre sterke kjemikalier.
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets lakkerte overflater
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

OBS!

Stå alltid i skyggen ved påføring og sørg for at overflaten ikke er varm. Produktet må ikke tørke på lakken og vær ekstra forsiktig på plast og gummioverflater. Ikke spraye produktet på fuktig plast og gummi, dette kan føre til hvite flekker og skjolder. Spray på tørt underlag og prøv på et lite område først.

ProduktserieTar Zero
ProdukttypeAvfetting
Mengde ml4000ml
FargeKlar/transparent

Bruk

 1. Rist produktet før bruk
 2. Sørg for at overflaten ikke er varm (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
 3. Spray TAR ZERO på ønsket område
 4. La produktet virke i 2-3 minutter (må ikke tørke)
 5. Hjelp til med en mikrofiberklut eller detailerbørste ved behov
 6. Spyl kjøretøyet meget grundig med rent vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
 7. Gjenta prosessen om nødvendig

Faresymbol

      

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:

Generellt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking 648/2004: >30 % alifatiske hydrokarboner, 5 < 15 % anioniske overflateaktive stoffer. Parfyme (Limonene).

2.3 Andre farer. Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Tar Zero.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: X110-C0UR-U00R-SK4G

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×