Fri frakt over 800KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Tar Zero 500ml avfetting

TACSYSTEM

På lager: 12
Art.nr: PN.Z-8280-500
42% Rabatt
279,-
162,-

Tilbudet slutter 18.06.2024

Laveste pris de siste 30 dagene: 162,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 800KR (privatkjøp)

TAR ZERO 500ml er basert kun på naturlige sitrus-ingredienser og løser opp asfalt, tjære, gummirester, insekter og annen forurensing uten at du må ty til kraftig skrubbing, skadelige løsemidler eller andre sterke kjemikalier. TAR ZERO fungerer utmerket som første steg i en vask for å fjerne og løse opp ekstrem skitt og forurensning. TAR ZERO påføres på tørt underlag. Sprayhode er inkludert.

Egenskaper

 • pH-balansert og trygg på lakk
 • Løser effektivt opp asfalt, tjære, insekter, lim og gummirester
 • Inneholder ikke skadelige løsemidler eller andre sterke kjemikalier.
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets lakkerte overflater
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

OBS!

Stå alltid i skyggen ved påføring og sørg for at overflaten ikke er varm. Produktet må ikke tørke på lakken og vær ekstra forsiktig på plast og gummioverflater. Ikke spraye produktet på fuktig plast og gummi, dette kan føre til hvite flekker og skjolder. Spray på tørt underlag og prøv på et lite område først.

TACSYSTEM

Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. I tillegg til OEM/ODM har Tacsystem de senere år hatt et større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

ProduktserieTar Zero
ProdukttypeAvfetting
Mengde ml500ml
FargeKlar/transparent

Bruk

 1. Rist produktet før bruk
 2. Sørg for at overflaten ikke er varm (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
 3. Spray TAR ZERO på ønsket område
 4. La produktet virke i 2-3 minutter (må ikke tørke)
 5. Hjelp til med en mikrofiberklut eller detailerbørste ved behov
 6. Spyl kjøretøyet meget grundig med rent vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
 7. Gjenta prosessen om nødvendig

Faresymbol

      

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:

Generellt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking 648/2004: >30 % alifatiske hydrokarboner, 5 < 15 % anioniske overflateaktive stoffer. Parfyme (Limonene).

2.3 Andre farer. Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Tar Zero.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: X110-C0UR-U00R-SK4G

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×